Варна, ЗПЗ      0878 833 719      abigalagro@gmail.com


Политика за защита на личните данни

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

            Защитата на Вашите лични данни е важна за „АБИГАЛ“ ЕООД. Ето защо ние защитаваме Вашите данни, като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

            Ние събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на българското и европейското законодателство.

            Настоящата информация за защита на личните данни има за цел да Ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни.

І. Как и защо използваме личните Ви данни
А) За да отговаряме на вашите въпроси и да ви дадем информация за интересуващи Ви продукти, промоции, новини;
Д) В изпълнение на нормативни задължения:
- предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или на трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
- предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка с задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27.04.2016г. и др.
- предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове.

 ІІ. Какви данни обработваме
А) Данни за идентификация: трите имена;
Б) Други данни: електронна поща;
В) Лични данни за контакт:  телефонен номер;

      Когато обработваме основните Ви лични данни и описаните други данни за  с цел да изпълним нормативни изисквания, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели.
ІІІ. Как защитаваме Вашите лични данни

            За осигуряване на адекватна защита на Вашите лични данни ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни.

            С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

ІV. Кога изтриваме Вашите лични данни

             По правило прекратяваме използването на Вашите лични данни за целите, свързани с отговор на ваше запитване след изпращане на отговора, но не ги изтриваме преди изтичане на сроковете предвидени , като задължение за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и други основания, предвидени в действащото законодателство (5 години). Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно и административно производство.

            Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация всички лични разпознаваеми елементи/ елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължение за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

 V. Кога и защо споделяме Вашите лични данни с трети лица

            Ние не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, освен на:
- лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходим за изграждане на мрежата на дружеството и за извършване на различни услуги по  техническо изпращане на съобщения по електронна поща или мобилен телефон, техническа поддръжка и други;
- органи и институции, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство.

VІ. Вашите права във връзка с обработване на личните Ви данни

 А) Право на информация

 Вие имате право да поискате:

- информация за това дали отнасящи се до Вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;

- съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

- информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни отнасящи се до Вас, в случаите на автоматизирани решения.

 Б) Право на корекция

 В случай че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право по всяко време да поискате:

- да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;

- да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

 В) Право на възражение

 По всяко време имате право да:

- възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това;

- когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;

- възразите срещу обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

 Г) Право на ограничаване на обработването

 Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако: оспорвате верността на данните за периода, в който трябва да проверим верността им; или обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или сте подали възражение за обработване на данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

 Д) Право на преносимост на данните

 Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:

- обработваме данните съгласно поръчка и базирано на декларация за съгласие, която може да бъде оттеглена. 

Е) Право на жалба 

В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни. След 25 май 2018г. ще можете да подадете жалба и пред регулаторен орган в рамките на ЕС.

Заявления за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице чрез нотариално заверено пълномощно.

Ние се произнасяме по Вашето искане в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички данни и ако това сериозно затруднява дейността ни - този срок може да бъде удължен до 30 дни. С решението си ние даваме или отказваме достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си.

 VІІ. Актуалност и промени

            С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата информация за защита на личните данни. Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на информацията, за да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защита на личните данни, които събираме.

 


МЕНЮ

Начало
За нас
Поръчки и доставка
Актуално
Контакти
КАТЕГОРИИ

Култиватори и чизели
Брани
Плугове
Комбайни
Трактори

Филтри
Тегличи
Крепежни елементи
Валове
Лагери
Машини
Сеялки
Части Белота
Смазочни продукти IP
КОНТАКТИ

Варна, ЗПЗ 9009
ул.,,Перла''№8
моб.тел.: 0878 833 719
е-mail: abigalagro@gmail.com
2020, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни